ผีตาโขนประเพณีไทย จังหวัดเลย ประเพณีไทยที่น่าสนใจ

ผีตาโขนประเพณีไทย จังหวัดเลย ประเพณีไทยที่น่าสนใจ

Share ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน       ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทางภาคอีสานของไทย ไม่มีข้อมูลชัดแจ้งว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีข้อสันนิษฐว่าน่าจะมีตั้งแต่มี บุญหลวง

ประเพณียี่เป็ง ประวัติความเป็นมา ประเพณียี่เป็ง ภาคเหนือ

ประเพณียี่เป็ง ประวัติความเป็นมา ประเพณียี่เป็ง

Shareคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยในปัจจุบันประเพณียี่เป็งยังคงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและจัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง           ในพงศาวดารโยนกและจามเทวี ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณียี่เป็งเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดภัยร้ายแรงด้วยโรคอหิวาตกโรคขึ้นที่แคว้นหริภุญไชย ชาวเมืองล้มตายเป็นจำนวนมาก

ประเพณีไหลเรือไฟกับความเชื่อของภาคอีสาน

ประเพณีไหลเรือไฟกับความเชื่อของภาคอีสาน

Shareประวัติความเป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทั่วไปในหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดกับลำน้ำ โดยมีความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่สืบกันมาหลายชั่วอายุคน  แต่การเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง แต่นิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนที่พระพุทธศาสนา จะเผยแพร่มาสู่ประเทศไทย

ประเพณีแห่นางแมว ประวัติความเป็นมา ประเพณีแห่นางแมว

ประเพณีแห่นางแมว

Shareเมื่อให้นึกถึงประเพณีที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีมาช้านานและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศคงเป็นประเพณีอื่นไปไม่ได้นอกจากประเพณีแห่นางแมว ที่นิยมจัดขึ้นในปีที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการหรือฝนแล้ง เพื่ออ้อนวอนขอให้ฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื่นแก่แผ่นดินและพื้นที่ทำสวนทำไร่ของทุกคน ประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมว           เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำเลือกสวนนาไร่จำเป็นต้องอาศัยน้ำจำนวนมาก ดังนั้นหากวันหนึ่งฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลไม่ตกเช่นเคยย่อมสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวนาชาวไร่ทั่วไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้ฝนตกลงมาจะได้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรกรรมจึงต้องทำพิธี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มา ประวัติ กิจกรรม ที่ต้องอ่าน!!

ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มา ประวัติ กิจกรรม ที่ต้องอ่าน!!

Shareประวัติความเป็นมาของการแห่เทียนพรรษา ในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบล ครั้งหนึ่งที่เมืองอุบลมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง มีประชาชนไปดูเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นในขบวนแห่บั้งไปได้เกิดมีการทะเลาะวิวาทและถึงแก่ความตาย เสด็จในกรมได้พิจารณาถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ จึงสั่งการให้เลิกแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน แต่การแห่เทียนพรรษาในสมัยดั้งเดิมก็ไม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่เช่นปัจจุบัน เป็นเพียงการที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียน

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2558 ประวัติ ความเป็นมา ประเพณีวันขึ้ปีใหม่

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2558

Share ประเพณีขึ้นปีใหม่ นับว่าเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยไปแล้ว เพราะเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวได้พบหน้ากัน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แทบทุกคนมักเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงและก้าวเดินในเส้นทางใหม่ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ความสำคัญของประเพณีวันออกพรรษา 2557

ประเพณีวันออกพรรษา

Shareประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยไปกว่าประเทศไหนเลยค่ะ เนื่องจากประเทศไทยของเราให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก มีการสนับสนุนให้คนไทยเข้าวัด ทำบุญ และระลึกถึงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิจ อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะถึงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวพุทธจะกลับบ้านและร่วมกันทำบุญตักบาตรกันพร้อมหน้าครอบครัว ซึ่งก็คือ “วันออกพรรษา” ตรงกับวันพุธที่ 8

ประเพณีวันออกพรรษา น่ารู้

wer

Shareหากพูดถึงวันออกพรรษานั้นแล้ว หลายท่านคงนึกถึง การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ที่วัดใกล้บ้าน และก็คงนึกถึงการตักบาตรเทโว ที่ทุกคนรู้จักในชื่อ วันเทโวโรหณะ  หรือรู้จักกันในวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก มีประวัติ

ประวัติวันเข้าพรรษา ประเพณีเข้าพรรษา

ประเพณีเข้าพรรษา

Shareประวัติวันเข้าพรรษานั้นเริ่มต้นจากเมื่อสมัยพุทธกาลโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดขึ้นเนื่องจากมีผู้มาเรียกเรียนว่า พระภิกษุสงฆ์เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่หยุดหย่อนเลยแม้กระทั่งหน้าฝนที่ฝนตกหนัก และน้ำหลาก การเดินทางลำบาก กระทั้งบางครั้งพระสงฆ์เหล่านั้นยังเดินไปเหยียบย่ำพืชผัก หรือผลผลิตที่กำลังเติบโต และกำลังผลิดอกออกผล ได้รับความเสียหาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดให้ฤดูฝนเป็นฤดูสำหรับการหยุดพักการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันแรม 1ค่ำเดือน

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่

Shareประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  จังหวัดแพร่           “ย้อนอดีตเก่าแก่  เมืองแพร่เมืองงาม  เล่าขานตำนานช่อแพร่ช่อแฮแหล่งประดิษฐานพระเกศาธาตุ  พระบรมสารีริกธาตุ  พระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า  เมื่อถึงวันขึ้น

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

Untitled-2_1

Shareประเพณีลอยกระทง  เผาเทียนเล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย           ประเพณีไืทย –

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดอุทัยธานี

Shareประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  จังหวัดอุทัยธานี “เทโวโรหณะ  วิถีแห่งศรัทธาต่อศรัทธา”           “ขึ้นแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑